organisatieadviseur
Duidelijk, zakelijk en strategisch

Op zoek naar een interim manager of organisatieadviseur

Het wijzigen van de managementstructuur en andere organisatievraagstukken kunt u door iemand intern laten uitvoeren. Maar vaak gaan reorganisaties gepaard met emoties en is het fijn als er iemand bij het project betrokken is die iets meer afstand kan nemen en het overzicht kan houden. Voor deze en vele andere taken kunt u contact opnemen met Remco Peeters. Hij is inzetbaar als interim-manager, programmamanager en begeleidt en adviseert u waar nodig.

Resultaten en referenties

2016-2018 – Interim-manager, Gemeente Smallingerland (https://www.smallingerland.nl)

Hoofd afdelingen P&O (12 medew.) en Bestuursondersteuning (20 medew.), lid Projectteam organisatieontwikkelingsproject 'In Beweging', voorzitter Regiegroep I-beleid.

Resultaten: verbetering Arbo en sociale veiligheid; modernisering HR-beleid; verbetering teamsamenwerking. Veranderstrategie; organisatievisie, leiderschapsvisie, HR-visie en nieuw structuurplan. Verbetering processen evenementenvergunningen, stukkenstroom, bezwaar en beroep. Invoering zaakgericht werken en E-besluit. Opheffing Stichting Veiligheidszorg Smallingerland.

Jelmer Mulder over Remco: "Remco is een doortastend manager. Hij heeft en brengt energie met uithoudingsvermogen. Hij spiegelt de organisatie waar hijvoor werkt en helpt die in zijn ontwikkeling. Zijn rode kleur maakt dat hij soms details ondergeschikt maakt, maar Remco kan goed feedback incasseren en doet daar wat mee. Hij laat wat na om op terug te kunnen kijken".

 

2010-2011 – Interim-manager, Expertisecentrum, Gemeente Zwolle(https://www.zwolle.nl)

Achtereenvolgens leiding aan de afdelingen Bouw en installaties (35 fte); Civiel en Cultuurtechniek (60 fte); Stad en Landschap (65 fte). Daarnaast gemeentebreed: programmalijnmanager duurzame bedrijfsvoering.

Resultaten: analyse samenwerkingsproblemen Stad en Landschap; analyse functioneren Expertisecentrum, wijziging organisatiestructuur: laag teammanagers verwijderd.

 

2008-2010 - Afdelingshoofd Project- en Portfoliomanagement, eenheid A&F, Gemeente Zwolle 
Leiding aan 15 fte, tevens plaatsvervangend manager Advies en Faciliteiten (A&F) (225 fte)

Resultaten: concentratie niet-ruimtelijke projecten in één nieuwe afdeling; professionalisering projectmatig werken; invoering portfoliomanagement; reductie aantal projectmanagers van 15 naar 8. Fusie met afdeling Informatie.

John Tijhaar over Remco: "Remco is een loyale en pro actieve manager. Hij combineert een coachende stijl van leidinggeven met een enorme resultaatgerichtheid en scherp analytisch vermogen. Een ideale leidinggevende voor een organisatie die écht iets wil veranderen, met een goede kennis van politiek-bestuurlijke organisaties en van bedrijfsvoering."

 

2005-2008 - Afdelingshoofd Services, eenheid Advies en Faciliteiten, Gemeente Zwolle
Leiding aan 30 fte, verantwoordelijk voor o.a. huisvesting, inkoop, catering, schoonmaak, beveiliging, bodes, recepties. Lid MT eenheid A&F. Sinds 2007 tevens plaatsvervangend manager van de eenheid A&F.

Resultaten: bodefunctie uitbesteed, dagschoonmaak ingevoerd; duurzame inkoop ingevoerd (prijs meest duurzame gemeentelijke catering); nieuwe brandweerkazerne opgeleverd; medewerkerstevredenheid verhoogd.

 

1999-2000 - Teamleider Vordering en Verhaal, eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zwolle
Leiding aan 10 fte (medewerkers terugvordering en verhaal).

Resultaten: grote achterstanden weggewerkt; aantal medewerkers verminderd van 11 naar 8; functioneren medewerkers fors verbeterd; samenwerking met andere teams verbeterd.


 

 

2018-heden - Manager Bedrijfsvoering a.i., Gemeente Elburg
Leiding aan 40 fte, verdeeld over 4 teams: Organisatieadvies, I&A, Administratie, Basisregistraties.

Johan vd Jagt over Remco: "Remco Peeters wist bij de eerste kennismaking een helder beeld neer te zetten van zijn expertise en vaardigheden en meteen de verbinding aan te gaan met zijn gesprekspartners. Hij kan goed luisteren en beschikt over ruime ervaring. Na opdrachtverlening heeft Remco binnen twee maanden zijn opdracht voortreffelijk nader uitgewerkt met de medewerkers, speerpunten benoemd, verbeterpunten geschetst en vertrouwen gewekt dat hij de leidinggevende is die het domein bedrijfsvoering verder gaat helpen. Ook is Remco vanuit de positie van domeinmanager een beducht sparringpartner gebleken van de portefeuillehouders. Ik kan Remco Peeters van harte aanbevelen om als interim manager (bedrijfsvoering) in huis te halen."

 

2013-2016 - Manager Bedrijfsvoering en Dienstverlening, Gemeente Raalte (http://www.raalte.nl)
Leiding aan 140 fte, verdeeld over 5 teams: Advies, Communicatie & Administratie, KCC, Vergunningverlening & Handhaving, en Participatie. Lid directie. In 2014 enige tijd loco-gemeentesecretaris. Lid regiegroep ICT. Sinds maart '15 Secretaris bedrijfsvoeringsraad DOWR (samenwerking Deventer, Olst-Wijhe, Raalte).

Resultaten: start en realisatie programma digitalisering (oa invoering zaakgericht werken); realisatie bezuinigingen; verbetering financiële sturing DOWR; vereenvoudiging P&C-cyclus; verbetering bestuurlijke besluitvorming; wijziging teamstructuur binnen de eenheid.

Karin Cornelissen over Remco: "Ik heb Remco leren kennen als een breed inzetbare, zakelijke manager. Hij werkt snel en is zeer stressbestendig. Weet veel verschillende dossiers 
tegelijkertijd in de lucht te houden. Hij is absoluut integer en bovenal ook gewoon een prettig mens!"

 

2011-2013 - Manager Bedrijfsvoering, Gemeente Raalte
Leiding aan 70 fte, verdeeld over 4 teams: Advies, Services, Informatie & Automatisering, Administratie. De eenheid levert alle interne producten en diensten (PICOFFJ). Lid MT. Lid projectgroep DOWR. Lid Regiegroep ICT

Resultaten: modernisering HR-beleid (oa invoering competentiemanagement); realisatie 6 DOWR- werkorganisaties (ICT, Belastingen, Facilitair, Inkoop, Financiële Administratie en de Personeels- en salarisadministratie); oplevering bezuinigingsplan van € 3,3 miljoen; aanpassing organisatiestructuur gemeentelijke organisatie. 

Yvonne Halman over Remco: "Remco Peeters is een allround middelenmanager. Opvallend aan hem is dat hij rustig overkomt en toch bruist van de energie. Hij sluit aan bij de omgeving waarin hij functioneert. Hij analyseert de context waarin hij moet werken. Zijn mensgerichte houding maakt dat hij goed luistert én richting geeft aan de verandering."

 

2002-2005 - Projectmanager, eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zwolle

Leiding aan diverse projecten en programma's

Resultaten: start 1750 uitstroomtrajecten; verbetering coördinatie re-integratieprojecten, beleidsnota Wet werk en bijstand (als één van de eerste gemeenten in Nederland vastgesteld), reorganisatie afdeling bijstand en uitstroom; schaalvergroting intergemeentelijke Sociale Recherche; samenwerking met CWI en UWV; realisatie bedrijfsverzamelgebouw; renovatie stadhuis.


2000-2002 - Afdelingshoofd Juridische zaken, eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Zwolle
Leiding aan 25 fte, verdeeld over teams Vordering en Verhaal, Bezwaar en Beroep, Sociale Recherche, Leerplicht. Lid MT eenheid SZW.

Resultaten: achterstanden weggewerkt, juridische processen verbeterd, procesvertegenwoordiging doorgemandateerd; euro ingevoerd bij de eenheid SZW.